Select Page

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐครั้งที่ 12/2566

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ (บร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ