Select Page
Home 9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตควบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโทควบปริญญาเอก แบบ 2.2)

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตควบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ปริญญาโทควบปริญญาเอก แบบ 2.2)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารแห่งรัฐ
Doctor of Philosophy Program in State Administration และ
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (การบริหารแห่งรัฐ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (State Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (State Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารแห่งรัฐ
Master of Public Administration in State Administration
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) รป.ม. (การบริหารแห่งรัฐ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration (State Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) MPA. (State Administration)

หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

ข้อกำหนดของหลักสูตร

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่คัดเลือกแล้วมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ คณะกรรมการวิทยาลัยอาจกำหนดให้ศึกษาวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมได้แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และต้องได้ค่าระดับ P

2. การศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการเรียนรายวิชาที่คิดค่าระดับตามที่กำหนดในหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 3 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตร โดยจะต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไม่ต่ำกว่า 3.00 และค่าเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00

3. นักศึกษา อาจขอเทียบรายวิชาที่เคยเรียนมา ให้เป็นรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจขอเทียบได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชา ทั้งนี้รายวิชาที่ขอเทียบจะต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า โดยให้ถือว่าได้ค่าระดับ P

4. หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ
ต้องสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่น้อยกว่าที่สถาบันภาษาและ/หรือคณะกรรมการวิทยาลัยกำหนดก่อนการคัดเลือกเข้า หรือภายหลังการเข้ารับการศึกษาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ปี เฉพาะนักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิทยาลัยกำหนด การสอบภาษาอังกฤษอาจแทนด้วยการศึกษาภาษาอังกฤษทั่วไปในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตสำหรับผู้สอบเข้า และ 3 หน่วยกิตสำหรับผู้สอบออก เฉพาะในการสอบออกให้เน้นทั้งการใช้และความเข้าใจภาษาเป็นหลัก

5. การสอบวัดคุณสมบัติและการทำวิทยานิพนธ์
เมื่อเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้วให้สอบวัดคุณสมบัติ หลังจากสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้วจึงสามารถลงทะเบียนการทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าอิสระ

โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

  • จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต สำหรับดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2
  • ระยะเวลาศึกษา
    เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลาหรือนอกเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรในแบบ 2.2 อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ

ความพิเศษ

1. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศและนอกประเทศ

2. ระบบการศึกษานอกเวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เหมาะกับผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนระดับกลางและระดับสูง

3. ดำเนินการสอนโดยปรมาจารย์ระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ชั้นนำของประเทศ เน้นการการสอนเปิดปัญญาแบบจบในชั้นไม่เน้นการบ้าน

4. มีคณาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำในการศึกษาวิทยานิพนธ์