Select Page
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ (5 คน) ได้ดำเนินสอบการสอน และสอบสัมภาษณ์บุคคลผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก/สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2566 คุณวุฒิ ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สนามสอบห้องประชุมนางเลิ้ง 5 อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร