Select Page

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ