Select Page

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และ ผศ.ดร.ศักย์ ทับพลี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการผู้นำ อพม. รุ่นใหม่ อาสาเพื่อสังคม (New Gen Volunteer Leadership)