Select Page

       นี่เป็นเพียงบางวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ ที่ทันยุคสมัยคุ้มค่าแก่ผู้ศึกษา ด้วยการคัดสรรคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตการทำงานจริง เชิญมาแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ ชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง นอกจากท่านจะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์อันล้ำค่าแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ท่านยังได้มอบหนังสือ การเมืองพัฒนา (Better Thai Politics) ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกท่านอีกด้วย

 #เราพร้อมสร้างผู้บริหารชั้นนำ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง